Обяви на Общински Съвет

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема
23.03.2020

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема
27.01.2020

Обява към наредба с вх. № 636 / 30.12.2019 год.
10.01.2020

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план-сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Дупница за 2020 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2020 г.
27.11.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
27.08.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
03.09.2018

Потърсете в сайта
Деловодна справка