Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 560 / 22.11.2019 г.
22.11.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.11.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на Заместник - председател на Общински съвет - Дупница. / вх.№ 559/ 21.11.2019 г./ Докладна...

ПОКАНА Изх. № 393 / 12.07.2019 г.
15.07.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.07.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот 65245.1.243 и застроената в него двуетажна масивна сграда и идентификатор...

ПОКАНА Изх. № 346 / 21.06.2019 г.
26.06.2019
                                                   П О К А Н А     УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.06.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на правосъдието Главна дирекция...

ПОКАНА Изх. № 310 /22.05.2019 г.
28.05.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.05.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 282/ 30.04.2019 г./ Докладна записка от инж.Методи...

ПОКАНА Изх. № 196 /22.03.2019 г.
22.03.2019
  УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.03.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на...

ПОКАНА Изх. № 132 /15.02.2019 г.
19.02.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 22.02.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                       ПРОЕКТ!  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по 27, ал.2,...

Потърсете в сайта
Деловодна справка