Екология

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност Злево, гр.Дупница
03.12.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!!!

Инвестиционно намерение: "Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200 метра в поземлен имот 04220.6.34 от КК и КР на село Бистрица, общ. Дупница"
28.11.2019

Рекултивация на общиснко депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница
01.11.2019

Инвестиционно преложение: "Изграждане на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз" - с. Яхиново, Стопански двор
04.10.2019

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Дупница
16.07.2019

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019-2023 г.
11.07.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка