Местни Данъци и Такси

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
НА УСЛУГАТА

 

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕ
ТАКСА
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ:

1.1.1. Документ за самоличност/пълномощно;

Заявление 1 ден 30 лв.

1.2. За незавършено строителство:

1.2.1.Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа/срок на валиност 3 месеца от издаването му 

1.2.2.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ 

1.2.3.Документ за самоличност /пълномощно;

1.3. За земеделски земи: 

1.3.1.Кадастрална скица на имота;

1.3.2.Служебна бележка за характеристиките на земята от Общинска служба по земеделие;

3 дни 20 лв.

1.4. За право на строеж: 

1.4.1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

1.4.2.Документ за самоличност /пълномощно;

1.4.3. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж.

5 раб. дни 10 лв.

2. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

 

2.1.Документ за самоличност/пълномощно Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв

3. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

3.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси. 4.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 5.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
6. Приемане на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти.

6.1. Документ за собственост /копие/; 

6.2. Удостоверение за наследници - при наследство;

6.3. Акт за смърт при починал ползвател ; 

6.4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство или разрешение за ползване/;

6.5. Пълномощно, когато декларацията се подава от пълномощник;

6.6. Скица от АГКК;

6.7. Документ с посочена отчетна стойност /за юридически лица/;

Заявление

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

веднага без такса

7. Приемане на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

7.1.Документ за собственост /копие/;

7.2. Експертно решение /ТЕЛК/.

Заявление

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

веднага без такса
8. Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество) 8. Документ за самоличност /пълномощно.   Искане до 1 ден 3 лв
до 5раб. дни 2 лв
до 7 дни 1 лв
9. Приемане на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ

9.1. Удостоверение за наследници ;

9.2.Удостоверения за данъчни оценки ва всички имоти на починалия -намиращи се извън община Дупница;

9.3. Удостоверениe за застрахователната стойност на МПС на наследодателя;

9.4. Документ за самоличност/пълномощно;

Заявление

Декларация по чл.32 от ЗМДТ

веднага без такса
10. Приемане на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49, ал.3 от ЗМДТ.

10.1. Договор за получено дарение;

10.2. Документ за самоличност/пълномощно.

Заявление

 Декларация по чл.49 от ЗМДТ

веднага без такса
11. Приемане на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ.

11.1. Документ за самоличност/пълномощно;

11.2. Документ за придобиване на собственост;

11.3. Удостоверение за наследници;

11.4.Експертно решение /ТЕЛК/ ;

11.5. Копие от свидетелство за регистрация на ПС - І част.

Заявление

Декларация по чл.54 от ЗМДТ/леки/

Декларация по чл.54 от ЗМДТ/без леки/

веднага без такса
12. Приемане на декларации за облагане с патентен данък съгл. чл.61н от ЗМДТ 

12.1.Документ за самоличност/пълномощно;

12.2.Експертно решение /ТЕЛК/ ;

 Заявление

Декларация по чл.61н от ЗМДТ

веднага без такса
13. Заявление за закриване на партида за недвижим имот. 13.1.Копие от Нотариален акт за продажба/Удостоверение за наследници. Заявление  веднага  без такса
14. Заявление за закриване на партида МПС.

14.1.Договор за покупко-продажба;

14.2.Удостоверение за наследници;

14.3.Удостоверение от МВР сектор ПП;

Заявление  веднага  без такса
15. Приемане на декларации за облагане с туристически данък съгл. чл.61р от ЗМДТ

15.1. Документ за самоличност /пълномощно;  

15.2. Копие от Удостоверение за категоризация / Заповед за категоризация/ (предоставя се по служебен път);

15.3.Месечни справки за реализирани нощувки;

 Заявление

Декларация по чл.61р от ЗМДТ

Декларация по чл. 116, ал. 4 от ЗТ

веднага без такса
16. Приемане на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници съгл. чл.61х от ЗМДТ

16.1.Документ за самоличност/пълномощно;

 Заявление

Декларация по чл.61х от ЗМДТ

веднага  без такса 
17. Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване

17.1. Документ за самоличност/пълномощно;

17.2. ИТН на електромера на обекта;

17.3. Абонатен ВИК №

 Декларация по чл.22,ал.2 от НОМТЦУ

веднага без такса
18. Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци 18.1.Документ за самоличност / пълномощно Декларация по чл.18,ал.2,т.1 от НОМТЦУ веднага без такса
19. Приемане и обработка на декларации по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

19.1. Копие от паспорта на кучето;

19.2. Копие от решение на ТЕЛК/ НЕЛК на собственика;

 Декларация по чл.117 от ЗМДТ  веднага  без такса
20. Приемане на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК.

20.1.Документ за самоличност/пълномощно;

20.2.Първичен документ за внесената сума или други документи удостоверяващи надвнесени или недължимо внесени суми за данъци, такси, глоби и имуществени санкции;

20.3.Уведомление от банка за актуална банкова сметка.

 Искане веднага без такса
21. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци 21.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
22. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 22.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 15 лв
5 раб. дни 10 лв
14 дни 5 лв
23. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 ДОПК) 23.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 15 лв
5 раб. дни 10 лв
7 дни 5 лв

 Всички документи се подават и получават в Фронт офиса на Община Дупница, находящ се на партерния

етаж в сградата на Община Дупница.


Потърсете в сайта
Деловодна справка