Други обяви

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ДОМ И ПОДКРЕПА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"
20.01.2020
ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на Договор на Община Дупница BG05М9ОР001-2.019-0009 – С01 по проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 –  предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.  и на основание утвърдена със Заповед № РД04-37/15.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“   О Б Я В Я В А ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ...

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE - 08.01.2019
08.01.2020
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE 08.01.2019 Dupnitsa Municipality announces award notice for Local open tender - Supply of specialized terrain vehicle within Project N CB007.2.32.142  “Prezervation   and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването
06.01.2020

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за прекратяване на административно производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ
06.01.2020

Municipality of Dupnitsa is launching a tender procedure for “Conservation of the Old District Hall Building and construction of cultural Institute under project Common History and Culture - Bridge across borders, under project CB006.2.21.144 “Common History and Culture - Bridge across borders” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia”, Republic of Bulgaria, Call for tender with Ref. № CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1.
20.12.2019

Община Дупница стартира изпълнението на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“
18.12.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка