Други обяви

Заповед РД04-1277 / 28.11.2019 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница
02.12.2019

Изграждане на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз
27.11.2019

Съобщение за постъпило заявление от Управителя на "Никстар груп" ЕООД, за промяна в параметрите на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БД ЗБР-Благоевград
29.10.2019

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-1090 / 17.10.2019 год. за отдаване под наем на един брой общински поземлен имот находящ се в землището на село Крайници
18.10.2019

Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к. Велчова завера, бл. 45, вх. А
10.10.2019

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година
10.10.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка