Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2
09.12.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1298 / 02.12.2019 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ПИ 68789.20.406 по КК и КР на гр. Дупница
03.12.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1250 / 20.11.2019 г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с площ от 38 кв. м /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв. м/, находящ се в гр. Дупница, парк "Рила", петно № 4
27.11.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1166 / 04.11.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 22.27 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистица", кв. 218а по РП на гр. Дупница
05.11.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1127 / 28.10.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя самостоятелни обекта /помещения/, находящи се в ПИ 68789.606.254 по КК и КР на гр. Дупница
29.10.2019

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД 04-1119 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, кв. 52 по РП на гр. Дупница - 2 /два/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2
28.10.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка