Обяви на Архитектура и градоустройство

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-106 и УПИ ХХІV - 106 в кв. 14 по регулационния план (РП) на с. Делян, одобрен със Заповед № 1113/11.10.1991 год. на Председател ВрИК на Общински народен съвет – гр. Станке Димитров
15.01.2020

Съобщение № 91-00-15/14.01.2020 год.
15.01.2020

Обявление изх. № 92-00-13/14.01.2020 год. относно изработени и приети помощен план и план на новообразуваните имоти за землище на с.Крайни дол, община Дупница
14.01.2020

Съобщение Изх.№ 91-00-14/14.01.2020 год.
14.01.2020

Обявление изх. № 92-00-12/14.01.2020 год. относно изработени и приети помощен план и план на новообразуваните имоти за землище на с.Крайници, община Дупница
14.01.2020

Обявление изх. № 92-00-11/14.01.2020 год. относно изработени и приети помощен план и план на новообразуваните имоти за землище на с.Грамаде, община Дупница
14.01.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка