Обяви на Архитектура и градоустройство

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-За обществено обслужване, УПИ ХVІІ – За авторемонтен завод и УПИ Х-За производство на PVC и алуминиева дограма в кв. 303 по регулационния план (РП) на гр.Дупница
11.12.2019

Съобщение № 91-00-219 / 03.12.2019 год.
03.12.2019

Съобщение № 91-00-215 / 25.11.2019 год. адресирано до: Райна Палакаркина с адрес: гр. София; Димитър Барилски с адрес: гр. Дупница
25.11.2019

Съобщение Изх.№ 91-00-213/ 22.11.2019 год.
22.11.2019

Съобщение № 91-00-210/ 20.11.2019 год.
20.11.2019

Съобщение изх. № 92-00-297 / 11.11.2019 год. по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК, адресирано до: Пламен Петров, с адрес: гр. Благоевград, обл. Благоевград
11.11.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка