Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 8 и № 9 / 29.11.2019 год./
09.12.2019

Общинска Програма за опазване на околната среда на територията на община Дупница /доп. с Решение № 135/20.09.2019 г./
27.09.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения №№ 133, 141, 142 и 144 / 20.09.2019 год./
27.09.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 110, 117 и 128 / 19.07.2019 год./
25.07.2019

Програма за намаляване на нивата на ПФЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019 - 2023 год. /приета с Решение № 103/28.06.2019 г./
09.07.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 107 / 28.06.2019 год./
09.07.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка