Програми и стратегии на Об.С

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2020-2022 г. /приета с Решение № 34/28.02.2020 г. на Общински ъсвет Дупница/
06.03.2020

План за реализиране на дейностите по стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019-2024) за 2020 г. /приет с Решение № 37/28.02.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.03.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /приета с Решение № 4 / 31.01.2020 год.; доп. с Решение № 36/28.02.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.03.2020

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2020 година /приета с Решение № 2 / 31.01.2020 год. на Общински съвет Дупница/
07.02.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /приета с Решение № 4 / 31.01.2020 год. на Общински съвет Дупница/
07.02.2020

Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Дупница за периода 2020 - 2023 год. /приета с Решение № 3/31.01.2020 г./
07.02.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка