Правилници на ОбС

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 46/29.03.2019 г./
09.04.2019

Правилник за организацията и дейността на ОП "Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване" /приет с решение № 43/22.02.2019 г./
01.03.2019

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Дупница /приет с Решение № 4 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница /приет с Решение № 3/26.01.2018 г./
02.02.2018

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Паркинги и гаражи" гр. Дупница /приет с Решение № 101/14.07.2017 г./
03.08.2017

Правилник за устройството и дейността на Общиствения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница /приет с Решение № 191 / 28.10.2016 г./
08.11.2016

Потърсете в сайта
Деловодна справка