Състав и структура на ОбС
Начело на Общинският съвет – Дупница стои Председател, който изпълнява следната функция:

- Свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет;
- Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет и организира изготвянето на дневния ред на заседанията, след консултации с ръководителите на групите общински съветници;
- Контролира и координира работата на постоянните комисии и осигурява условия за тяхната дейност;
- Подпомага общинските съветници в тяхната дейност;
- Разпределя проекти на правилници, наредби, инструкции и предложения за решения на общинския съвет между комисиите, съобразно техните компетенции и уведомява състава за тяхното постъпване;
- Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени в този правилник;
- Определя местата на общинските съветници и другите присъстващи лица в заседателната зала;
- Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет и текста на приетите актове;
- Представлява съвета пред външни лица и организации, партии, обществени организации и
движения, както и други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
- Координира взаимоотношенията в общинския съвет по установения ред;
- Обявява пред населението решенията на общинския съвет по установения ред;
- Следи за спазването на този правилник.
 
 
Председател на Общински съвет Дупница - инж. Емил Димитров Гущеров.

Списък на общинските съветници

 1. Емил Димитров Гущеров
 2. Йордан Стоянов Димитров
 3. Даниела Стойчова Симова
 4. Димитър Василев Крекманов
 5. Емил Стойнев Станкев
 6. Асен Георгиев Пилев
 7. Йордан Крумов Йорданов
 8. Виолета Генчева Инкьова
 9. Дилиана Тошева Диканска
 10. Борислав Йорданов Костадинов
 11. Юлиан Теодоров Бараков
 12. Станислав Христов Павлов
 13. Ивайло Петров
 14. Георги Асенов Пехливански
 15. Асен Сотиров Илиев
 16. Златко Пламенов Славев
 17. Костадин Крумов Костадинов
 18. Иван Миланов Раков
 19. Георги Георгиев
 20. Лорета Методиева Николова
 21. Ивайло Петров Шаламанов
 22. Спас Борисов Андреев
 23. Емил Иванов Христов
 24. Павел Ангелов Коларски
 25. Георги Милчов Райнов
 26. Славчо Илиев Павлов
 27. Христо Михалчев
 28. Любомир Петров Георгиев
 29. Ани Ангелова Вакъвчиева
 30. Иван Методиев Танев
 31. Пламен Петров Соколов
 32. Виолета Йорданова Зашева
 33. Йонко Йорданов Гергов

 
Постоянни комисии

1. ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси

 1. Костадин Костадинов - председател
 2. Даниела Симова - секретар
 3. Йордан Димитров
 4. Емил Станкев
 5. Станислав Павлов
 6. Лорета Николова
 7. Емил Христов
 8. Любомир Георгиев
 9. Пламен Соколов

2. ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност

 1. Асен Пилев- председател
 2. Георги Райнов
 3. Иван Танев
 4. Йордан Йорданов
 5. Юлиан Бараков
 6. Георги Пехливански
 7. Виолета Зашева

3. ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси

 1. Георги Георгиев- председател
 2. Димитър Крекманов - секретар
 3. Ивайло Петров
 4. Борислав Костадинов
 5. Ани Вакъвчиева

4. ПК по спорт, туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с НПО

 1. Славчо Павлов- председател
 2. Ивайло Шаламанов
 3. Златко Славев
 4. Иван Раков
 5. Павел Коларски

5. ПК по образование и култура

 1. Виолета Инкьова- председател
 2. Дилиана Диканска- секретар
 3. Асен Илиев
 4. Спас Андреев
 5. Христо Михалчев

6. ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 1. Йонко Гергов- председател
 2. Даниела Симова - секретар
 3. Станислав Павлов
 4. Емил Христов
 5. Лорета Николова


 
 
Потърсете в сайта
Деловодна справка