Обществени поръчки

Съобщение
08.07.2011
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открит конкурс за МОП с предмет: "Укрепване на свлачища в с.Червен брег"

Покана
29.06.2011
Покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по проект "Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни услуги, целящи социално включване в община Дупница"

Съобщение
27.01.2011
Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците в Общ.поръчка с предмет "Строителни и монт. работи по проект "Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр.Дупница""

Съобщение
27.01.2011
Съобщение за отваряне на ценови оферти на участниците в Общ.поръчка с предмет "Строителни и монт. работи по проект "Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр.Дупница"

Покана
14.12.2010
ПОКАНА за участие в процедура възлагане на услуга под праговете на ЗОП и НВМОП

Удължаване на срок
12.10.2010
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ПО ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.01.-0090-C0001 "Социално предприятие в град Дупница" НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №1976

Потърсете в сайта
Деловодна справка