Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26742/20.05.2021 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16603.405.1 по КК на гр.Дупница

Дата на публикуване: 02.06.2021 12:17

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

         На основание Заповед № РД 04-742/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 

ОБЯВЯВА

 

Публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС -Дупница, за продажба на: Поземлен имот № 68789.603.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-20/23.01.2009 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ 2 974 кв.м. Имотът включва: 1.Сграда 68789.603.405.1, застроена площ 408 кв.м, 2.Сграда 68789.603.405.2, застроена площ 105 кв.м” - частна общинска собственост съгласно Акт №1717/17.04.2009 год.

  1.  Конкурсът ще се проведе на 16.06.2021 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Конкурсните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

     3.  Депозитът за участие в конкурса е в размер на 6 763, 70 лв. /шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева и седемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. Необходимите документи за участие в конкурса - Заявление и Предложение за участие, които се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.06.2021 год.
  2. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 30.06.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 25.06.2021 год.

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

 

Потърсете в сайта