АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС

Съобщение изх. № 500 / 29.10.2020 г.
29.10.2020

ПОКАНА Изх. № 486 /23.10.2020 г.
26.10.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IX редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.10.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда –...

ПОКАНА Изх. № 473 /13.10.2020 г.
13.10.2020
  УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2020 год. /понеделник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния: ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н  Р Е Д : Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”. Докладна...

ПОКАНА Изх. № 338 /09.07.2020 г.
13.07.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 17.07.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Освобождаване на управителят на“Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и избор на нов управител. / вх.№...

ПОКАНА Изх. № 272 / 18.06.2020 г.
19.06.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.06.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 237/ 27.05.2020 г./ Докладна записка от инж.Методи Чимев...

ПОКАНА Изх. № 218 / 28.04.2020 г.
29.04.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 05.05.2020 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж. На основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет Дупница ще приеме решенията включени в настоящия дневен ред неприсъствено. За целта...

Потърсете в сайта
Деловодна справка