18.06.2021
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2021” за финансирането на проект „Патронажна грижа + в Община Дупница”по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по ОП „Развитие на човешките ресурси...

10.06.2021
            Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157, на стойност 439 772,49 лв., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна...

07.06.2021
Европа Директно отвори врати в град Дупница на 2 юни. Програмата включваше посещение на центъра, изпълнение на оперния певец Томас Томов, родом от града и викторина с младежи от местни училища. На събитието присъстваха и специални гости – г-н Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-жа Олга Китанова – зам. кмет на община Дупница и г-жа Любов Панайотова, директор на „Европейски...

28.05.2021
Детски градини: Няма  деца, положителни за Ковид 19, две  са поставени под карантина. Няма  служители, положителни или карантинирани за Ковид 19. Училища: Няма положителни или карантинирани ученици и учители. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница няма регистрирани случаи на болни или карантинирани служители или потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  27.05.2021г. са 18. Няма положителни проби....

26.05.2021
Община Дупница обяви поръчката за избор на изпълнител за ремонт и реставрация на Часовниковата кула, която е и символ на града. 106 226,92 евро е прогнозната стойност на заложените дейности, а крайният срок за подаване на документи е 27 юли тази година. На 03.08.2021 г. ще бъдат отворени постъпилите оферти. Община Дупница е водещ партньор по проект CB00 6.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в Дупница...


09.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-989/08.07.2021 г. на Инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем конкурс на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.407, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени...


01.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-918/28.06.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 86 от 28.05.2021 г. на ОбС гр.Дупница  ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.412 /землище шестдесет...

23.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-900/23.06.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 66 от 23.04.2021 г. на Общински съвет Дупница   ОБЯВЯВА част от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;...22.07.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА   На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение “Изграждане на енергийно – ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери”...

21.07.2021
Tender procedure for ”Consultancy Service under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage in Dupnitsa and Kriva Palanka” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014-2020”, Ref. № CB006.2.21.150 – BL.4.9. - Consultancy Date: 21.07.2021 Municipality of Dupnitsa intends to award a service contract for Consultancy Service under project CB006.2.21.150 “Sustainable utilization of cultural heritage...

19.07.2021
Списък на оценени и класирани кандидати  за заемане на  длъжността «Директор» на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Дупница, ул. „Солун” № 4     Класиране на оценените кандидати за управител:   № Трите имена Резултат /точки/ 1. Нина Петрова Александрова 62 2. Лилия Владимирова Христова   46        ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали в конкурса: няма.        Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в Списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на  длъжността...

16.07.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения” находящи в поземлени имоти с идентификатори 39339.79.196 и...