21.04.2021
Детски градини:2 учителки, положителни за Ковид и 4 карантинирани. 71  деца са поставени под карантина, 1 дете, положително за Ковид.Училища:1 учител и 2 ученици, поставен под карантина.В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия:Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители.През триажен кабинет преминалите лица за  20.04.2021г. са 67. Положителни...

20.04.2021
Детски градини: 3 учителка, положителна за Ковид. 51  деца са поставени под карантина. Училища: 3 ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  19.04.2021г. са -42. Положителни проби са налице при 13 от тях. 31  човека са на домашно-лечение на територията...

19.04.2021
Детски градини: 1 учителка, положителна за Ковид и 3 карантинирани . 28  деца са поставени под карантина. Училища: 1 учител и 2 ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица са, както следва: 16.04.2021г.- 56, положителни проби са налице при 14 от...

16.04.2021
Детски градини: 1 учителка, положителна за Ковид и 2 карантинирани . 30  деца са поставени под карантина. Училища: Четири ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  15.04.2021г са 40. Положителни проби са налице при 18 от тях. 26  лица са...

15.04.2021
Детски градини: Няма служители, положителни за Ковид . Три  деца са поставени под карантина. Училища: Четири ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  14.04.2021г  са-  56. Положителни проби са налице при 14 от тях. 23  лица са на домашно-лечение на...

14.04.2021
Общинското предприятие "ЧПТОП" търси да назначи на постоянен трудов договор техник-озеленител във връзка с дейностите на територията на града и селата. Изискванията към длъжността са минимум средно образование, свързано с дейности по поддържане и развитие на зелената система в общината и да има познания и опит в сферата на озеленяване и благоустройство. Документи се подават всеки работен ден в деловодството на общинска администрация до 29.04.2021 год....

07.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-471/02.04.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект в...

05.04.2021
Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.406 по кадастралната карта на гр. Дупница,  одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър; последно изменение със Заповед: няма...


05.04.2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на...