АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Екология

Кратност за обслужване на съдове за битов отпадък, тип "Бобър" в зоните на територията на гр. Дупница и населените места
10.08.2020

Инвестиционно предложение за "Изграждане на ферма в с. Крайници"
27.12.2019

Площадка за съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци
27.12.2019

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност Злево, гр.Дупница
03.12.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!!!

Инвестиционно намерение: "Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200 метра в поземлен имот 04220.6.34 от КК и КР на село Бистрица, общ. Дупница"
28.11.2019

Рекултивация на общиснко депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница
01.11.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка