Екология - обявления15.02.2022
ИНФОРМАЦИЯ   За обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 – 12, 14, и 15 от ЗУО   Кметът на Община Дупница организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците   Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва:   по чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗУО, относно: осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци...


15.01.2021
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на авточасти и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор 68789.252.24, в част от...Потърсете в сайта