АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обяви на Общински Съвет

Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница
02.10.2020

Обява към наредба с вх. № 397 / 10.09.2020 год.
24.09.2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2019 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
16.09.2020

Обява към проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, публикуван на 08.06.2020 г.
09.07.2020

Обява към проект на Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница, публикуван на 01.06.2020 г.
06.07.2020

Обява към наредба с вх.№ 217/ 28.04.2020 г.
28.04.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка