ОП ”Административен капацитет”

Дата на публикуване: 10.09.2015 18:17
 
1. Проект „Община Дупница- ефективна администрация в услуга на гражданите” Оперативна програма „Административен капацитет”

Продължителност на проекта: 23.10.2012 г. - 23.04.2014 г.

Описание: Основната цел на проекта е: организационно оптимизиране на структурата на администрацията на Община Дупница за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Стойност на проекта: 52 373 лв.

 

2. Проект „Ефективно прилагане на политики в Община Дупница” Оперативна програма „Административен капацитет”

Продължителност на проекта: 12.11.2013 г. - 12.08.2014 г.

Описание: Общата цел, която проекта си поставя е: създаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинската политика.

Стойност на проекта: 58 836 лв

 

3. Проект ”Компетента администрация” Оперативна програма „Административен капацитет”

Продължителност на проекта: 21.05.2013 г. - 21.05.2014 г.

Описание: Общата цел, която проекта си поставя е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез участие в обучения съобразно иднетифицираните потребности.

Стойност на проекта: 39 786 лв

 

4. Проект "Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни услуги, целящи социално включване в Община Дупница"

Продължителност на проекта: 01.08.2014г – 31.12.2015г.

Описание:


Потърсете в сайта