Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 22.02.2018 10:00

Достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Дупница


          Дирекция „Административно и информационно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление.
Решенията за предоставяне или за отказ на обществена информация вземат от кмета на община Дупница или упълномощено от  него лице, служител на Общинска администрация гр. Дупница.

 1. Право на достъп до обществена информация
  Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.
 2. Заявление за достъп
  2.1. Подаването на заявлението за достъп до обществена информация се извършва в деловодството на общинска администрация Дупница, като може да бъде писмено или устно заявление или по електронен път на адреса на електронната поща на община Дупница – admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
  2.2. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • адреса за кореспонденция със заявителя.
  В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане /чл.25, ал.2 от ЗДОИ/.
 3. Разглеждане на заявленията
  Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране /чл.28, ал.1 от ЗДОИ/.
 4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп
  Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:
  4.1. при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена.
  4.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
  4.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.
  Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Служителят от общинска администрация Дупница, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.
  При изрично несъгласие на третото лице, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.
  Ако е получено съгласие от третото лице, информацията, отнасяща се до него, се предоставя при спазване на условията, посочени от третото лице.
  Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
 5. Препращане на заявлението
  Когато общинска администрация Дупница не разполага с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката, я препраща на съответния орган, като изготвя уведомление и до заявителя.
 6. Липса на исканата информация
  Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Дупница се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.
 7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
  Общинска администрация Дупница предоставя достъп до обществена информация в следните форми:
  7.1. преглед на информацията – оригинал или копие;
  7.2. устна справка;
  7.3. копия на материален носител;
  7.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Достъпът до обществена информация се предоставя в различна от посочената от заявителя форма, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
3. води до възможност за неправомерна обработка на обществената информация;
4. води до нарушаване на авторски права.

 1. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация
  8.1.Решението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
  1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (изцяло или частично);
  2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
  3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  5. разходите по предоставянето на достъп до обществена информация;
  6. други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, ако има данни за такива.
  8.2. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
  8.3. Решението се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. В този случай с решението се изпраща и копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните, като не се съставя протокол и не се заплащат и разходи по предоставянето.
  8.4. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
  8.5. (в сила от 1 юни 2017 г.) Когато заявлението е подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет, в нея се публикува подаденото заявление, решението по него и предоставената обществена информация. При публикуването се спазва защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. Решение за отказ за предоставяне на обществена информация
  9.1. В решенията за отказ за предоставяне на обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказа по ЗДОИ, а в случаите по чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, когато исканата информация представлява търговска тайна, и обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
  9.2. Решението за отказ се връчва на заявителя лично срещу подпис, по пощата с обратна разписка или по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.
 3. Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация
  Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални разходи по предоставянето по нормативи, определени от министъра на финансите със заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (ДВ, бр. 98/13.12.2011 г.), както следва:
  1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
  2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
  3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
  4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
  5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
  6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
  7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
  8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
  9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;
  (Стойностите не включват ДДС).

Заявителят заплаща определените материални разходи в брой на касата на община Дупница, адрес: пл. „Свобода“ №1, или по банкова сметка  IBAN  BG26 7000 8421 7570 76 , вид плащане 448007,  получател: община Дупница.

 1. Обжалване
  Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена и информация се обжалват пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 2. Контакти
  „Административно и информационно обслужване”
  Работно време: 9:00 – 17.15 часа всеки работен ден
  Пощенски адрес:
  гр. Дупница, област Дупница
  пл. „Свобода” № 1
  тел.: 0701 5-92-15
  Приложение: Образец на заявление за достъп до обществена информация;
  * ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
  * ЗДОИ не се прилага, когато в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на исканата информация /чл.4 от ЗДОИ/.


Нормативни актове по ЗДОИ


Отчети за дейността по ЗДОИ

 

Списък по чл.15 ал.1 от закона за достъп до обществена информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Дупница, както и форматите в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, ползвани от община Дупница


 1. Достъп до обществена информация - Текуща страница

Потърсете в сайта