АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби

ровеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1005/15.10.2020 год. за отдаване под наем на помещение с площ 110 кв.м, с предназначение - за склад, находящо се в град Дупница, в двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски", ул. "Свети Георги" №2
23.10.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-999/14.10.2020 год. за отдаване под наем на 6 броя помещения част от сграда, с предназначение - за складова база, находяща се в град Дупница, в двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски", ул. "Свети Георги" №2
23.10.2020

Провеждане на конкурс съгласно Запвоед №РД 04-1018/21.10.2020 год. за отдаване под наем на общински имот, обособен като обект №1, съдържащ две помещения с имерена обща площ 120.54 кв.м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Яхинско шосе" №1
22.10.2020

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-828/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на град Дупница, област Кюстендил
26.08.2020

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-829/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на село Блатино, община Дупница, област Кюстендил
25.08.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-832/24.08.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в кв. 225, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
25.08.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка