Наеми и продажби09.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-989/08.07.2021 г. на Инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем конкурс на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.407, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени...


01.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-918/28.06.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 86 от 28.05.2021 г. на ОбС гр.Дупница  ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.412 /землище шестдесет...

23.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-900/23.06.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 66 от 23.04.2021 г. на Общински съвет Дупница   ОБЯВЯВА част от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;...


Потърсете в сайта