Програма за трансгранично сътрудничество

Дата на публикуване: 15.02.2021 15:10

Проект CB007.2.32.142 „Опазване и възстановяване на екосистемите на ТГС чрез подобряване на качеството на речните води и почви“, финансиран по програма “Интеррег - ИПА-ТГС България-Сърбия”, ИПП № 2014TC16I5CB007-2 

Във връзка с изпълнението на проект CB007.2.32.142 "Опазване и възстановяване на ТГС екосистеми чрез подобряване на качеството на речните води и почви" по Втората покана за представяне на предложения по програма INTERREG-IPA-CBC България – Сърбия, Община Дупница като водещ партньор по проекта изготви „Проучване на съществуващото оборудване за отводняване в община Дупница - България и община Търговище Република Сърбия. Мерки за устойчива дренажна система“. Целта на това проучване е да помогне на местните власти и институции да се погрижат за състоянието на реките и да защитят екосистемите на градовете от причинени от човека бедствия, като им предостави актуална картина на текущото състояние на съществуващото оборудване в двете общини и действащия мерки за устойчива дренажна система. Проучването беше извършено от външен изпълнител с цел да се премахне рискът от пристрастия при представянето на ситуацията и да бъде представено обективно мнение. В допълнение към това, за да помогне разрешаването на идентифицираните проблеми, проучването включва и стратегическа част за справяне с тези общи предизвикателства чрез представяне на най-добрите европейски и международни практики и предлага план за действие за следващите 5 години. 

Проучване на съществуващото оборудване за отводняване в община Дупница - България и община Търговище Република Сърбия, изпълнено по проект CB007.2.32.142 "Опазване и възстановяване на ТГС екосистеми чрез подобряване на качеството на речните води и почви" по програма INTERREG-IPA-CBC България - Сърбия

Пълен текст на проучването – БГ

Обобщение на проучването – БГ

Обобщение на проучването - EN


Проект „Обща история и култура - мост отвъд границите“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония.

Водещ партньор: Община Куманово

Проектен партньор 2: Община Дупница

Продължителност: 24 месеца (12.07.2019 – 25.08.2021)

Общ бюджет (в евро)                 481 699.61

Дейности по проекта: Консервация, реставрация, възстановяване и реконструкция на бившия хотел "Солун" в Куманово и превръщането му в културно съоръжение, което ще покаже стария градски начин на живот в трансграничния район и ще осигури място за разнообразни културни мероприятия и инициативи. Опазване на сградата на Старата околийска къща в Дупница и изграждане на допълнителни помещения за осигуряване на нейната дейност като културен институт със складова, лабораторна и изложбена зала; Провеждане на проучване на съвременните маркетингови практики за популяризиране на наследството на стария градски начин на живот от Дупница; Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия туризъм в района на ТГС, планиран да бъде използван от партньорите по проекта и популяризиран в други национални и местни правителствени институции, туристически НПО, младежки организации, музеи, управление на туристически обекти и др.; Организиране и провеждане на фестивал на наследството на стария градски начин на живот; Създаване на виртуален музей на старото градско наследство в трансграничния район – интерактивен с възможност местните хора да качват и представят своята информация за градския живот в Куманово и Дупница през миналия век.

 

Проучване на съвременните маркетингови практики за популяризиране на наследството на стария градски начин на живот (Study on modern marketing practices for popularization of Old Urban Lifestyle heritage)Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез рехабилитация на инфраструктурата за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводненията в Гаджин хан”

Референтен номер CB007.1.31.316 по Прогрма за Трансгранично сътрудничество България/Сърбия 2014-2020

1.
Проект: "Културното наследство - мост към общо бъдеще" - Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

 

Продължителност на проекта: 16 месеца, стартира на 23.06.2011 г

Описание: Проекта е в партньорство с Крива Паланка - Република Македония. Подобряване на околното пространство около Културните центрове Околийска къща и Джамия;

  • Организиране на сцена на открито за културни прояви в Дупница;
  • Доставка и оборудване за подобряване на качеството на културните мероприятия;

Стойност на проекта: 560 000 лв.

Книгата "Възраждане на занаятите" можете да видите ТУК

 

2. Проект “Под едно небе” - Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 16 месеца, стартира на 19.05.2011 г 

Описание: Проекта е в партньорство с Крива Паланка - Република Македония.

Като партньор от своя страна Община Дупница предвижда доставка на софтуер за ГИС/географска информационна система/ която ще бъде уеб базирана, ще бъдат включени всички обекти които се идентифицират като културно – историческо наследство в региона, с акцент върху религиозното наследство.

Стойност на проекта: 116 000 лв.

«Сакралното наследствo в трансграничния регион Крива паланка - Дупница» - продукт, създаден по проект “Под едно небе” 2007 CB16IPO007-2009-1-77Sp/01 по Программа за трансгранично сътрудничество България – Македония.
Книгата може да видите ТУК.

 

3. Проект "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 28.07.2011г. – 28.01.2013г

Описание:Изграден екодом”Самоковище”, екопът и паркинг в село Бистрица, доставка на оборудване за сензорна стая и високоспециализиран автомобил за гасене на пожари.

Стойност на проекта: 1 162 296 лв.

 За "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" може да видите:

 АНАЛИЗ 

 ЕКШЪН ПЛАН

 

4. Проект „Всички деца учат заедно – трансгранична мрежа на приобщаващи училища” Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 15.05.2013 г. - 15.05.2015 г.

Описание: Социална кохезия в трансграничния регион. Правото на образование и работа е неприкосновено, а без основно образование не е възможно да се намери каквато и да била работа. Чрез създаване на условия за формиране на образователни навици на лица от уязвимите групи ще се даде възможност да станат активни участници в обществото, а чрез намаляване на предразсъдъците и подобряване на общественото мнение по отношение на правата на маргинализираните и дискриминираните лица в широката общественост се цели интегриране на тези лица, което ще допринесе за намаляване на тяхната маргинализация и дискриминация.

С реализирането на проекта ще се допринесе за подобряване на състоянието на маргинализацията на лицата със специални потребности, като се създадат условия за формиране на основното образование на тези лица и да се елиминира основната причина, водеща до непродуктивността на тези лица в икономически аспект и повишаване на възможността за успехи в професионален аспект.

Стойност на проекта: 415 500 лв.

 

 

5. Проект „Реки без граници” ” Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Мекедония по Инструмент за предприсъединителна помощ

Продължителност на проекта: 15.05.2013 г. - 15.05.2015 г.

Описание: Общата цел на проекта е свързана с подобряване на качеството на живот и привлекателността на трансграничния регион чрез извършване на дребномащабни инвестиционни мерки, за превенция от наводнения. Предотвратяване на отрицателното въздействие на наводненията; Изграждане на защитни стени и почистване на речните корита; Интегриране на реките в градската среда на Дупница и Крива Паланка.

Стойност на проекта:  501 000 лв.


Потърсете в сайта