ОП ”Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 10.09.2015 18:16
1. Проект "Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация" ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 14.12.2011 г. - 01.08.2013 г.

Описание: Проектът е насочен към надграждане на мрежата от социални услуги, предоставяни в общността на територията на община Дупница и осигуряване на трудова заетост на лица, представители на целевата група на настоящото проектно предложение чрез създаване на комплексно социално предприятие за обществено хранене и за извършване на технически дейности в подкрепа на общинската администрация в процеса на интегрирано предоставяне на социални услуги за преодоляване на бедността и социалната изолация.

Стойност на проекта: 173 177 лв.

 

2. Проект "Образовани и успешни" ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 27.12.2012 г. - 19.10.2013 г.

Описание: Подпомагане процеса на реинтеграция на отпаднали ученици и превенция на повторното им отпадане чрез създаване на адаптивна приемна среда в училищата на община Дупница.

Стойност на проекта: 136 358 лв.

 

 

3. Проект „Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж” ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 04.12.2012 г. - 01.08.2014 г.

Описание: Проектът е инструмент за превенция на настаняването в институции, както и за стимулиране на социалното включване, икономическото и социално сближаване. Ще бъде разкрита нова социална услуга – Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж (ДСП) в община Дупница. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 18 месеца. През 12 от тях ще се предоставят социални услуги на 280 потребители с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, без това да е предпоставка да напускат своята естествена домашна среда.

Стойност на проекта: 197 000 лв.

 

4. Проект „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница” ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 25.09.2013 г. - 01.11.2015 г.

Описание: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.

Стойност на проекта: 1 316 000 лв.

 

5. Проект ЦНСТ ☺НАДЕЖДА☻ ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 01.05.2014 г. - 31.10.2015 г.

Описание: Създаване на ЦНСТ

 Стойност на проекта: 219 000 лв.

 

 

6. Проект И аз имам семейство” МТСП -Агенция за социално подпомагане

Продължителност на проекта:14.09.2011г..- 31.12.2015г.

 Описание: Проектът цели промяна на философията за грижа за децата, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца.

Стойност на проекта: 28 000 лв.

7. Проект “Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване “

Период на изпълнение: 27.04.2017 г. - 27.10.2018 г.

Описание:

Община Дупница подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.005-0098-C01 “Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ “, приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос №2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване “ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта 376 335 лв., от които от Европейския съюз - 319 884,74 лв. и 56 450,26 лв. - национално финансиране. Проектът предвижда предоставяне на социални услуги на хора с увреждания и хора над 18 години в невъзможност за самообслужване. Продължителността на е 18 месеца, считано от 27.04.2017 г. Предоставянето на социалната услуга ще стартира след пет месечен подготвителен период, по време на който ще се проведат процедурите за избор на изпълнители на проектните дейности, ще се подготви необходимата материална база, ще се извърши подбор на потребители и персонал на Центъра.
/ публикувано на 28.04.2017 г. /

 


Потърсете в сайта