ОП "Региони в растеж"

Дата на публикуване: 02.06.2016 14:25

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

НАИМЕНОВАНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА

ОБЩИНА ДУПНИЦА - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

ОБЩА СУМА НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: 100 846.00 лева

На 31. 05. 2016 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ. Конкретната бюджетна линия има за цел да отговори на потребностите на бенефициента, в случая  – Община Дупница, ефикасно да изпълнени заложените цели по ОП “Региони в растеж” 2014 - 2020, отчитайки силната градска насоченост на оперативната програма. 
Информация за проекта може да намерите тук. /Публикувано на 02.06.2016 год./

  

BG16RFOP001-1.029-0001 „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“

На 08.11.2016 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001- С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0001 „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.
Информация може да намерите тук. /Публикувано на 10.11.2016 год./

 

 

BG16RFOP001-1.029-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА


На 26.05.2017 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002- С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014- 2020.

Информация може да намерите тук. /Публикувано на 28.05.2017 год./

  

BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" 

Община Дупница стартира проект за изграждане на Център  за настаняване от семеен тип за деца

Информация може да намерите тук. /Публикувано на 02.01.2018 год./

 

BG16RFOP001-5.001  "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" 

Община Дупница стартира проект за изграждане на Преходно жилище и ремонт Център за социална рехабилитация и интеграция

Информация може да намерите тук. /Публикувано на 13.04.2018 г. год./

 

BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“

На 13.04.2018 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003- С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Информация може да намерите тук.

 

BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“

На 28.06.2018 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004-С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

 Информация може да намерите тук.


BG16RFOP001-1.029-0005 „Изграждане на Център за временно настаняване /ЦВН/“
На 05.05.2020 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0005 - С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0005 „Изграждане на Център за временно настаняване /ЦВН/“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Информация може да намерите тук.


BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“
На 08.06.2020 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0006 - С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Информация може да намерите тук.

BG16RFOP001-1.029-0007 “Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“

 

На 08.04.2021 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0007 - С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0007 “Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

 

Повече информация можете да намерите тук.

Наименование Брой тегления
инфо-сайт -Младежки дом.pdf 552 Изтегли документ с име "инфо-сайт -Младежки дом.pdf"

Потърсете в сайта