Обяви на Архитектура и градоустройство20.07.2021
О  Б  Щ  И  Н  А     Д  У  П  Н  И  Ц  А ДИРЕКЦИЯ «УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО» ОТДЕЛ « УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА»     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Изх.№ 91-00-95/20.07.2021 год. ДО ЙОРДАНКА АНДРОВА ГР. СОФИЯ   ДО ХРИСТИНА БОЖИЛОВА ГР. КЮСТЕНДИЛ   ДО ВИКТОРИЯ БОЖИЛОВА ГР. КЮСТЕНДИЛ      Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата:     ЙОРДАНКА АНДРОВА, с постоянен адрес: гр. София, не е потърсила...

Потърсете в сайта