Обяви на Архитектура и градоустройство

13.05.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 91-00- 52 / 12.05.2021 год.   Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:                   Иван Василиев Петров, с постоянен адрес гр.Дупница, ул.“Дренски рид“ не е получил лично обявление изх.№92-00-35/16.03.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DNOI V;          Бойчо Димитров Илиев, с постоянен адрес: гр.Дупница, ул.“Захари Бобошевски“ №2 не е...

10.05.2022
О Б Я В Л Е Н И                 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД04-548 / 03.05.2022 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация в обхват: поземлен имот с идентификатор № 68789.13.62 по кадастралната карта...


Потърсете в сайта