Обяви на Архитектура и градоустройство


22.10.2021
Изх.№ 91-00-129 /22.10.2021год.                                        ДО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.в, ЕТ.3, АП.8 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ДО АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ УЛ.“ТОДОР ИВАНОВ“ №3, ВХ.в, ЕТ.3, АП.8 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ДО СТОИЦА ВЛАДИМИРОВА РОГЛЕВА УЛ.“СОФРОНИЙ“ №10 ГР.ДУПНИЦА   ДО КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ УЛ.“СПАРТАК“ №1 С.РЕСИЛОВО   ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЧЕВ УЛ.“БАЧО КИРО“ №9 С.РЕСИЛОВО   ДО ВЕСКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОЛИБАРСКА УЛ.“АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №11 С.РЕСИЛОВО   ДО КРАСИМИР СТАНКОВ КРАЧОРСКИ Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.4, АП.11 ГР.БУРГАС   ДО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.19, ВХ.4, ЕТ.5, АП.14 ГР.БУРГАС   ДО ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГОДИНОВ УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №57, ВХ.Б, ЕТ.2,...

19.10.2021
О Б Я В Л Е Н И Е                    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 179 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г., Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за учредяване на сервитути по Закона за енергетиката (ЗЕ) - право на преминаване и право на...

19.10.2021
О Б Я В Л Е Н И Е                    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 178 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г. е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона...

19.10.2021
О Б Я В Л Е Н И Е                    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 177 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Дупница от 24.07.2021г. е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона...


14.10.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 91-00-125/14.10.2021 год.   ДО РАДОСЛАВ ПИШИМАРОВ ГР. СОФИЯ   ДО МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ИВАН МЛАДЕНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ДИМИТЪР ПИШИМАРОВ ГР. СОФИЯ   ДО ЕМИЛИЯ ПИШИМАРОВА ГР. СОФИЯ     Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:  Радослав Пишимаров с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS...

Потърсете в сайта