Обяви на Архитектура и градоустройство


20.04.2021
  О  Б  Щ  И  Н  А      Д  У  П  Н  И  Ц  А  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 91-00-55/ 20.04.2021 год.   ДО   ДОНКА ГЕОРГИЕВА гр. София   ИВАЙЛО КОЦЕВ настоящ адрес: гр. София   постоянен адрес: гр. Бобов дол област Кюстендил   ЖОРО МАНОИЛОВ с. Пиперево област Кюстендил   ДИМИТЪР КОЦЕВ гр. Бобов дол област Кюстендил   ГЕОРГИ НИКОЛОВ гр. София   ХРИСТО ХРИСТОВ гр. София   ЕЛИ ДЖУПАРОВА гр. София                    Община Дупница, по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата: ДОНКА...

20.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД 04-594/15.04.2021 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-661, кв. 35 по действащия регулационен план на...

15.04.2021
Община Дупница по реда на чл.18, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ предвид обстоятелството, че  лицето: Златка Кукушева с адрес: гр. София не е потърсила писмо изх.94-3-31/10.03.2021 год. на Община Дупница, видно от известие за доставяне ИД РS 2600 00СKDE C, Валентин Кукушев с адрес: гр. София не е потърсил писмо изх. № 94-З-31/10.03.2021 год. на община Дупница, видно от известие за доставяне ИД PS 2600...

14.04.2021
Изх.№ 91-00-50/ 12.04.2021год.                                        ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИДАНОВ МИХАИЛ НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ   С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че за лицата ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИДАНОВ; МИХАИЛ НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ И ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ няма данни за постоянен и настоящ адрес и за имот с идентификатор № 65245.2.645 по КК на с.Самораново, общ.Дупница няма...

02.04.2021
  О  Б  Щ  И  Н  А     Д  У  П  Н  И  Ц  А ДИРЕКЦИЯ «УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО» ОТДЕЛ « УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА»    С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Изх.№ 91-00- 46/02.04.2021 год. ДО ЙОРДАНКА САПАРЕВСКА С. КРАЙНИЦИ   ДО РАДОСЛАВ ХРИСТОВ С. КРАЙНИЦИ   ДО ХИСТИЯН ГРОЗДАНОВ С. КРАЙНИЦИ      Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата:   ЙОРДАНКА САПАРЕВСКА, с постоянен адрес: с. Крайници, не е...

02.04.2021
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 91-00-45/02.04.2021 год.   ДО ПАВЕЛ НИКОЛОВ С.САМОРАНОВО     Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицето: Павел Николов с постоянен адрес: с.Самораново, не е получил лично Обявление с изх. № 92-00-20/11.02.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00CRMC Q;     СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен...

Потърсете в сайта