Механизъм лична помощ

Дата на публикуване: 02.08.2019 17:25

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с разпространението на  COVID-19  и въведените противоепидемични мерки
 
Отчетите по чл.27, ал.2 от Закона за личната помощ се изготвят от личните асистенти, подписват се от ползвателите и се представят пред доставчика на лична помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, съгласно чл.32, ал.2 от Закона за личната помощ.
Една от възможностите за това е изпращането им чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на  admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

КЪДЕ И КАК В ОБЩИНА ДУПНИЦА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

          Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ СЕ ПОДАВАТ  ЕЖЕДНЕВНО В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА / партерен етаж / от 09:00- 17:30 часа

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ СА:
 • човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 • дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Посочените лица трябва да имат :

 • изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания;
 • издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на лицето с увреждания.

     Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка), или на неговия законен представител (за справка), или на упълномощеното лице (за справка).

      Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент, при наличие на подходящи кандидати.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане  на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане  с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на общината, която  е доставчик на лична помощ.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ  ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

АСИСТЕНТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • спрямо него като извършител на домашно насилие не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА:

 • Документ за самоличност за справка;
 • Автобиография / по образец/;
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
 • Декларация, че няма сключен трудов договор /по образец/;
 • Декларация, че спрямо него като извършител на домашно насилие не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ /по образец/;
 • По преценка на кандидата копие от успешно преминат курс за обучение в програми и проекти;
 • Медицински документ за постъпване на работа;

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и при получено одобрение ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ
Приложения:
Заявление - декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Потърсете в сайта