АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Правилници на ОбС

Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница /приет с Решение № 83/17.07.2020 г. на Общински съвет Дупница/
24.07.2020

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет с Решение № 20/20.12.2019 г. на Общински съвет Дупница/
07.01.2020

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 46/29.03.2019 г./
09.04.2019

Правилник за организацията и дейността на ОП "Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване" /приет с решение № 43/22.02.2019 г./
01.03.2019

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Дупница /приет с Решение № 4 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница /приет с Решение № 3/26.01.2018 г./
02.02.2018

Потърсете в сайта
Деловодна справка