Други обяви


20.05.2022
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0015 по проект „Предоставяне на социални услуги в Център за временно настаняване /ЦВН/ в гр.Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.029  „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:   ОБЯВА за провеждане на подбор на...

16.05.2022
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0015 по проект „Предоставяне на социални услуги в Център за временно настаняване /ЦВН/ в гр.Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.029  „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:   ОБЯВА за провеждане на подбор на...14.04.2022
О Б Я В А     До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА   На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за «Изграждане на предприятие за преработка на плодове и автономна фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 39339.502.177  по КК и КР, с.Крайници, община Дупница“, с възложител ...


Потърсете в сайта