Други обяви

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Главен експерт "Енергетик")
29.05.2020

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Началник отдел "Устройство на територията")
29.05.2020

Инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в независима микропивоварна на "ХОПСКОЧ"ООД"
27.05.2020

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци /RDF/"
22.05.2020

Инвестиционно предложение "Изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново"
21.05.2020

Изграждане на ведомствена бензиностанция за дизелово гориво
20.05.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка