АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви

Заповед № РД-01-611/22.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, в периода 23.10.2020 год. до 30.11.2020 год.
23.10.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-979/08.10.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - вендинг машина тип "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, УПИ II - за смесено предназначение, кв. 218 а по регулационния план на гр. Дупница
14.10.2020

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2020/2021 година
14.10.2020

Заповед № РД 04-979/08.10.2020 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне вендинг машина тип “кафе-автомат”
14.10.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води
05.10.2020

Инвестиционно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите", подмярка 8.1 "Залесяване и подръжка"
02.10.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка