Наредби на ОбС

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /доп. с Решение № 64 / 05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 328/19.12.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
23.01.2020

Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница /изм. с Решение № 37/30.12.2019 г. на Общински съвет Дупница/
07.01.2020

Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 290/26.11.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
23.12.2019

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 191/17.07.2019 г. на Административен съд - Кюстенди и Решение № 196/19.07.2019 г. на Административен съд-Кюстендил/
26.08.2019

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Дупница. /приета с Решение № 129/19.07.2019 г./
25.07.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка