АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наредби на ОбС

Наредба за организация на движението на територията на община Дупница. /приета с Реш. № 144/16.12.2010 г.; изм. с Решение № 116 /25.09.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.10.2020

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества /приета с Решение № 105 / 17.07.2020 г./
24.07.2020

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 97 / 16.03.2020 г. на Административен съд - Кюстендил/
16.06.2020

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /доп. с Решение № 64 / 05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 328/19.12.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
23.01.2020

Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница /изм. с Решение № 37/30.12.2019 г. на Общински съвет Дупница/
07.01.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка