АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-1090 / 17.10.2019 год. за отдаване под наем на един брой общински поземлен имот находящ се в землището на село Крайници
18.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед №РД-04-1090/17.10.2019 год.  на
Кмета на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Поземлен имот с идентификатор 39339.138.132, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Гугутица, с площ 11 304 /единадесет хиляди триста и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 138132 /сто тридесет и осем хиляди сто тридесет и две/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5065/10.06.2019 год. при следните условия:

        1.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.1.2. начална тръжна наемна цена – 248.69 лв. /двеста четиридесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.1.3. депозит за участие в търга  – 49.74 лв. /четиридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

       1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

       1.1.5 стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.1 от настоящото решение, в размер на 24.87 лв. /двадесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки/.

       1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

       2 Публичният търг ще се проведе на 06.11.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

       3 Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

     4 Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 31.10.2019 г.

      5 При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 13.11.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка