АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1108 /24.10.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект /помещение/ с площ от 25.00 кв.м, находящ се в ПИ 68789.20.404 по КК и КР на гр. Дупница
25.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД 04-1108/24.10.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 16-265/21.10.2019 г.  
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и четири, сграда две, самостоятелен обект петдесет/, гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, бл. 63, ет. 1; самостоятелният обект се напира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.404 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и четири/, с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.00 кв.м /двадесет и пет/, прилежащи части: няма данни, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС 17/31.08.1996 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за офис;
  2. Начална наемна цена – 75.00 /седемдесет и пет лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 15.00 /петнадесет лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 06.11.2019 г.от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 01.11.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 13.11.2019 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка