АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-1118 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214, между кв. 62 и кв. 76 по РП на гр. Дупница
28.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД 04-1118/25.10.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 16-265/21.10.2019 г. и в изпълнение на  Решение № 144/20.09.2019 г. на Общински съвет Дупница
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 144/20.10.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”, представляващ терен, находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214, между кв. 62 и кв. 76 по регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор 68789.17.101 по КК на гр. Дупница, съгласно изготвена схема, приложение към Служебно писмо с изх. № 08-09-1740(1)/04.04.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-349853/18.04.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и Удостоверение за общинска собственост № УД-463/23.04.2019 г. – публична общинска собственост. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на „кафе – автомат“.
  2. Начална наемна цена – 50.00 /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 10.00 /десет/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  
  4.   Конкурсът ще се проведе на 08.11.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.    Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.11.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 15.11.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка