АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД 04-1119 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, кв. 52 по РП на гр. Дупница - 2 /два/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2
28.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1119/25.10.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 16-265/21.10.2019г.
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.608.426 по КК на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Отец Паисий“ № 2, съгласно скица № 15-670358 от 24.07.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ: УПИ І, кв. 52 по регулационния план на гр. Дупница - терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, съгласно схеми от 02.09.2019 г. към писмо № 08-09-1078/22.08.2019 г., одобрени от Главния архитект на Община Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 4656/10.05.2017 г., представляващ 2 /два/ броя терени за разполагане на преместваеми съоръжения:

  1. преместваем търговски обект № 1 – с площ 100.00 кв.м,
  2. преместваем търговски обект № 2 – с площ 60.00 кв.м. Имотите се отдават за срок от 10 години.
  3. Имотите се отдават само по предназначение - за разполагане на преместваеми търговски обекти.
  4. Начална наемна цена:

 -  за обект № 1 – 280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

- за обект № 2 – 168.00 /сто шестдесет и осем лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

  1. Депозитът за участие в конкурса:

            - за обект № 1 – 56.00 /петдесет и шест лева/ лв.;

            - за обект № 2 – 33.60 /тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  

  1. Конкурсът ще се проведе на 14.11.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.11.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 21.11.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка