АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1250 / 20.11.2019 г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с площ от 38 кв. м /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв. м/, находящ се в гр. Дупница, парк "Рила", петно № 4
27.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1250/20.11.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на  Решение № 142/20.09.2019 г. на Общински съвет Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 142/20.09.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 04220.16.100, съгласно скица № 15-110294/08.02.2019 г.,  с площ от 38 кв.м. /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв.м./, находящ се в гр. Дупница, парк „Рила“, петно № 4 от одобрена схема – Приложение № 1  към Решение 100/19.05.2001 г. на ОбС Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1791/07.01.2011 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 200.00 /двеста лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 1 500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.  
  4.   Конкурсът ще се проведе на 12.12.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.    Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 06.12.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 19.12.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка