АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1298 / 02.12.2019 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ПИ 68789.20.406 по КК и КР на гр. Дупница
03.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1298/02.12.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на 2 /два/ броя терени, както следва:

  1. Част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.406, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница; с адрес на поземления имот: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, срещу бл. 48; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, частна общинска собственост, съгласно АОС № 4607 от 02.08.2016 г. Върху имота е разположен преместваем търговски обект – павилион № 1, с размери 4.00 м/4.50 м и площ 18.00 кв.м, с одобрена схема за разполагане от Главния архитект на Община Дупница на 29.01.2007 г. и издадено разрешение за поставяне № 21/19.04.2007 г., на основание служебно писмо № 08-09-1489(1)/15.11.2019 г., с приложен към него Констативен акт на дирекция „Устройство на територията и строителството“ - община Дупница;
  2. Част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.406, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница; с адрес на поземления имот: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, срещу бл. 48; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, частна общинска собственост, съгласно АОС № 4607 от 02.08.2016 г. Върху имота е разположен преместваем търговски обект – павилион № 2, с размери 4.00 м/4.50 м и площ 18.00 кв.м, с одобрена схема за разполагане от Главния архитект на Община Дупница на 29.01.2007 г. и издадено разрешение за поставяне № 22/19.04.2007 г., на основание служебно писмо № 08-09-1480(1)/15.11.2019 г., с приложен към него Констативен акт на дирекция „Устройство на територията и строителството“  - община Дупница. Имотите се отдават за срок от 10 години.
  3. Имотите се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  4. Начална наемна цена:

 -  за павилион № 1 – 50.40 /петдесет лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

- за павилион № 2 – 50.40 /петдесет лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.

  1. Депозитът за участие в конкурса:

            - за павилион № 1 – 10.10 /десет лева и десет стотинки/ лв.;

            - за павилион № 2 – 10.10 /десет лева и десет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  

  1. Конкурса ще се проведе на 16.12.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  3.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.12.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 23.12.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка