АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по КК и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница
09.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед №РД-04-24/07.01.2020 год.  на
Кмета на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
  1. Поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Динковица, площ 368 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №4051/10.02.2015 год.при следните условия:

 

        1.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.1.2. начална тръжна наемна цена – 9.57 лв. /девет лева и петдесет и седем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.1.3. депозит за участие в търга  – 1.91 лв. /един лев и деветдесет и една стотинка/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

       1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

       1.1.5 стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена, в размер на 0.96 лв. /деветдесет и шест стотинки/.

       1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

  1. Публичният търг ще се проведе на 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 20.01.2020 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка