АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м
14.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
         На основание Заповед №РД 04-26/08.01.2020 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот 68789.16.471 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменена със Заповед 18-8303 от 09.08.2019 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес: град Дупница, с площ 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, предходен  идентификатор: 68789.16.438 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот четиристотин тридесет и осем/ , номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 5219/09.10.2019 год., вписан в Служба по вписвания под № 4038 от 11.10.2019 год., Акт №82, том 16, дело №1805.

  1. Търгът ще се проведе на 05.02.2020 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер на 100. 30 лв. /сто лева и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 31.01.2020 год.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 19.02.2020 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 14.02.2020 г.
За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка