АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново
17.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание Заповед № РД 04-64/15.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 6/29.11.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Самораново, одобрени със Заповед № 300-5-61 от 05.08.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с административен адрес: с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Георги Димитров“, бл. 1, вх. А, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65245.1.186, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 16.50 кв.м, съгласно скица № 15-850444 от 18.09.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, публична общинска собственост по АОС № 4401/27.05.2015 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за стоматологичен кабинет;
  2. Начална наемна цена – 33.00 /тридесет и три лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 6.60 /шест лева и шестдесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 28.01.2020 г.от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 24.01.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 04.02.2020 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка