АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи"
22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА
ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл.”Свобода „ №1 , на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 04-72/20.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница

Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел ”Търговски дейности и управление на общински активи ” в Общинска администрация Дупница.

  1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

- Минимална образователна степен: Бакалавър

- Минимален професионален опит: 4 години

- Минимален ранг: ІІІ младши

- Да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

  1. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Работа с компютър:/word, excel, internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията.

- Ориентация към резултатите, работа в екип, компетентност за преговори и убеждаване, фокус към клиента, стратегическа, управленска и лидерска компетентност;

- Висше образование: икономика, право;

  1. Начин на провеждане на конкурса:

чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Видове общинска собственост. Начин на придобиване. Нормативни актове. Управление на общинската собственост. Договори за продажба и наем. Концепция за увеличение на приходите от продажба и наем.

Интервю

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

   Кандидатите за участие в конкурс представят  следните документи:     

 - заявление за участие в конкурс /по образец/;

- декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от НПКСД – по образец;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копия от други документи, доказващи допълнителни умения и квалификации;

- автобиография/европейски формат/;  

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи ще се осъществява в Община Дупница в срок до 17.30 часа на 03.02.2020 г., на адрес: гр. Дупница, пл.”Свобода” № 1, деловодството на партера в сградата на общината всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч., лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;

  1. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
  2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера на общината.
  3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на основните и специфичните дейности на отдел, свързани с управлението и разпореждането с общински активи. Организира комплексно проучване на постъпили заявления, сигнали и предложения на физическите и юридическите лица, отнасящи се до работата на отдела и ги докладва на по-високо ниво.

  1. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: по Наредбата за заплатите в държавната администрация.

  

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Потърсете в сайта
Деловодна справка