АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в ПИ№006013. м. "Реката", землище с. Блатино, община Дупница"
23.01.2020

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има постъпила информация за преценяване необходимостта от ОВОС /Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на автокъща в поземлен имот №006013, местност “Реката”, землище на с. Блатино, община Дупница”, с възложител: Веселин Захариев Вретенарски.

Информацията е обществено достъпна в Общинска администрация – гр. Дупница,  ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”.

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- Перник, на адрес: ул.”Благой Гебрев” №15, ет.1

Потърсете в сайта
Деловодна справка