АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
30.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-104/30.01.2020 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на 2 /два/ броя терени, както следва:

  1. Част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.308, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – за комплексно жилищно строителство, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница; с адрес на поземления имот: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: комплексно застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: кв. 218, парцел V, частна общинска собственост по АОС № 982 от 30.04.2003 г. Върху имота е разположен преместваем търговски обект – павилион № 1, с размери 7.60 м/4.50 м и площ 34.20 кв.м, на основание служебно писмо № 08-09-1641(1)/07.01.2020 г., издадено от Главния архитект на Община Дупница и схема за разполагане, съгласно служебно писмо № 08-09-1641(3)/28.01.2020 г., издадено от Главния архитект на Община Дупница;
  2. Част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.407, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена Заповед за изменение в КККР, урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 221 по регулационния план на гр. Дупница; с адрес на поземления имот: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, частна общинска собственост по АОС № 4466 от 03.12.2015 г. Върху имота е разположен преместваем търговски обект – павилион № 2, с размери 7.60 м/4.50 м и площ 34.20 кв.м, на основание служебно писмо № 08-09-1641(1)/07.01.2020 г., издадено от Главния архитект на Община Дупница и схема за разполагане, съгласно служебно писмо № 08-09-1641(3)/28.01.2020 г., издадено от Главния архитект на Община Дупница. Имотите се отдават за срок от 10 години.
    1. Имотите се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
    2. Начална наемна цена:

-  за павилион № 1 – 95.76 /деветдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

- за павилион № 2 – 95.76 /деветдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.


3. Депозитът за участие в конкурса:

            - за павилион № 1 – 19.15 /деветнадесет лева и петнадесет стотинки/ лв.;

            - за павилион № 2 – 19.15 /деветнадесет лева и петнадесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  

  1. Конкурса ще се проведе на 13.02.2020 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 10.02.2020 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 20.02.2020 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка