АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от Екологичната мрежа "Натура 2000"
07.02.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка