АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-202 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2, кв. 52 по РП на гр. Дупница
02.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД 04-202/26.02.2020 г. на
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница и в изпълнение на  Решение № 30/20.12.2019 г. на Общински съвет Дупница
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 30/20.12.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, представляващ терени, находящи се в гр. Дупница, ул. “Отец Паисий” № 2, кв. 52 по регулационния план на гр. Дупница, УПИ I – за транспортна болница, имот с идентификатор 68789.608.426 по КК на гр. Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-670358/24.07.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и АОС № 4656/10.05.2017 г. – частна общинска собственост, за поставяне на 3 /три/ броя вендинг машини тип “кафе-автомат”, всяка от които е с площ от 1 кв.м., със следното местоположение:

  • Кафе-автомат №1 – находящ се на партерния етаж, до входа, от страна на Център за хемодиализа;
  • Кафе-автомат №2 – находящ се на партерния етаж, до входа, от страна на Физиотерапия;
  • Кафе-автомат №3 – находящ се на площадката на втори етаж, до входа на „Първо вътрешно отделение“.

            Имотът се отдава за срок от 10 години.

 

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на „кафе – автомати.
  2. Начална наемна цена – 50.00 /петдесет/ лв. месечно за всеки един автомат. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 10.00 /десет/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  
  4.   Конкурсът ще се проведе на 17.03.2020 г.от 14.00 часа в Панорамната зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.    Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.03.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 24.03.2020 г. от 14.00 часа в Панорамната зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка