АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 45,52,57,58 и №61 / 05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка