Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2021 година./приет с Решение № 49/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/