АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Обява за конкурс за длъжността „Директор” на детска градина „Слънце”, град Дупница
15.05.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС
   за длъжността „Директор” на детска градина „Слънце”, град Дупница, област Кюстендил


І. Кратко описание на длъжността:


Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ІІ.Изисквания към кандидатите:


 1. Да е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава, членка на ЕС или на друга държава по споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
 2. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 3. Да не е лишен от право да упражнява професията.
 4. Да не е налагано дисциплинарно наказание по чл. 188, т.3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т.1, т. 6, и т. 10 от КТ или на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 5. Да не страда от заболявания и психически разстройства, които застрашават живота и здравето на децата.
 6. Да притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
 7. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 8. Компютърна грамотност и ползване на чужд език са предимство.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 

1.Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години”.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Комисията уведомява кандидатите за часа и мястото на провеждане на втория етап на конкурса – интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години”.
 4. Интервюто и защитата на писмено предоставената стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” се провеждат по определен график като допуснатите кандидати се подреждат по азбучен ред.
 5. Председателят на конкурсната комисия преди започването на интервюто и защитата на писмено предоставената стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” запознава кандидатите с взетото от комисията решение за избор на система за определяне на резултатите.
 6. Комисията оценява кандидатите по компетентностите, определени с Приложение №3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

7.1. Академични (притежава първоначална професионална подготовка в областта на педагогиката, психологията, методиката и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения; притежава знания и умения за организиране и управление на качествен образователен процес, като отчита вида на институцията, стратегията за развитието й, поддържа институционалната култура, оценява преимуществата на културното многообразие и приобщаване на деца със специални образователни потребности и деца в риск; познава изискванията и принципите за икономично, прозрачно и ефективно управление и отчитане на бюджетните средства, материалните ресурси, сътрудничи със заинтересованите страни при вземането на решения; притежава компетентности по прилагането на информационните и комуникационните технологии);

7.2. Организационни (способност за организиране и планиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи; организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество и определя отговорностите);

7.3. Управление на ресурси (познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, притежава умения за разпределяне на отговорности и делегиране на правомощия за постигане целите на институцията; планира, организира, координира и контролира дейността на детската градина за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели; формира цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми при вземане на управленски решения);

7.4. Комуникативни (способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и конфликтни ситуации; способност да комуникира ефективно, да води и да участва в дискусии и заседания като бъде обективен в преценката си; способност да общува с родители, граждани и да внушава доверие);

7.5. Административни (познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с управлението и функционирането на детската градина; познава и ползва стратегически и програмни документи, отнасящи се до предучилищното образование; познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение като поддържа високи стандарти по отношение на присъствие и точност в изпълнение на задълженията си).

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:


1.Заявление до кмета на Община Дупница за участие в конкурса /по образец/;

 1. Документ за самоличност (копие);
 2. Автобиография /по образец/;
 3. Декларация /по образец/ за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел ІІ, т. 3, 4 и 5;
 4. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на личните данни (по образец);
  6. Документи за придобито висше образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността – копия;
 5. Стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” до 5 страници.
 6. Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата (трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина) – копия;
  9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация, компютърна грамотност, ползване на чужд език - при наличие;

 

V. Срок и място за подаване на документите:

 

1.Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик от 18.05.2020 г. до 19.06.2020 г. включително, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в Деловодството на Община Дупница – град Дупница, пл. „Свобода” №1.

 1. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Деловодството на Община Дупница.
 2. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всеки лист от копие на документ следва да бъде заверен от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала”.

Пликът трябва да съдържа следния надпис: „Конкурс за директор на ДГ „Слънце“ и трите имена на кандидата

 

VІ. Възникване на трудовото правоотношение:

 

Трудовото правоотношение възниква с кандидата, класиран на първо място от деня, в който е получил съобщението за резултата.

 

VІІ. Допълнителна информация:

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода” №1 и на сайта на Община Дупница - www.dupnitsa.bg.

за контакти: тел. 0701/59238.
Потърсете в сайта
Деловодна справка