АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявление за Заповед № РД 04-531/ 26.05.2020 год. на Кмета на община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на плана за регулация (ИПР)
27.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД 04-531/ 26.05.2020 год. на Кмета на община Дупница е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на плана за регулация (ИПР), в обхват: УПИ VІІІ-3169, кв.201 по РП на гр.Дупница,  ПИ с идентификатор 68789.20.208 по КК на гр.Дупница, с административен адрес на имота: гр.Дупница, ул. „Жива вода” №1, с което вътрешната регулационна линия към УПИ ХІV-3168 да съвпадне с имотната граница към ПИ с идентификатор 68789.20.198 по КК.

               Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая № 7, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка