АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявлене за Заповед № РД 04-560 / 26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за улична регулация (ИПУР)
27.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД 04-560 / 26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за улична регулация (ИПУР) в обхват: улица с ос.т. 1112а÷1112б към урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-6157, кв.205 по регулационния план на гр.Дупница, одобрен със Заповед № 543/ 29.03.1989 год. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр.Станке Димитров и Заповед № 598/16.05.2001г. на Кмета на Община Дупница, изменен със Заповед № 1609/ 22.08.2008 год. на Кмета на Община Дупница, поземлен имот с идентификатор 68789.20.446 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/ 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с  което се променя уличната регулационна линия с урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-6157, кв.205, поземлен имот с идентификатор 68789.20.446 по кадастралната на карта на гр.Дупница, като 12 кв.м от северозападната част на поземлен имот с идентификатор 68789.20.446 се придават към поземлен имот с идентификатор 68789.20.444 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“. За изравняване на площите към поземлен имот с идентификатор 68789.20.446 се придават 12 кв.м от поземлен имот 68789.20.444 в участъка от улицата при ос.т. 1112а

               Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая № 7, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка