АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство
Съобщаване на Заповед № РД 04-529/26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) в обхват: поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 по кадастралната карта (КК) на с. Пиперево.
26.05.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД 04-529/26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-11, кв. 1 по регулационния план на с. Пиперево, одобрен със Заповед № № 786/28.04.1969 год. на Председател на Кюстендилски окръжен народен съвет (поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 по КК на с.Пиперево, одобрена със Заповед № 300-5-53/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК), с което регулационните линии на урегулирания поземлен имот, съвпадат с границите на поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 по кадастралната карта (КК) на с. Пиперево.
Потърсете в сайта
Деловодна справка