АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявление към Решение № 53 от Протокол №4 от заседание на ОбС Дупница на 05.05.2020г.
02.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

               На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 53 от Протокол №4 от заседание на ОбС Дупница на 05.05.2020г. е одобрено задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за разширяване на определената площадка с Решение № 7 от Протокол №7 / 02.11.2005год. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОД»Земеделие» гр.Кюстендил  на поземлен имот с идентификатор № 68789.29.865 (стар идентификатор 68789.29.417)  с допълнителна площ - поземлен имот с идентификатор 68789.29.418, м.»Дренски рид» по Кадастралната карта на гр.Дупница, след промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди, за установяване на териториално-устройствена зона от разновидност «Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност», означена като «Жс». Разрешава на  Лариса Кирилова Бельовска, собственик на поземлен имот с идентификатор № 68789.29.865 (стар идентификатор 68789.29.417) – преотреден и поземлен имот с идентификатор №68789.29.418 - с начин на трайно ползване «Нива», находящи се в м.»Дренски рид» по Кадастралната карта на гр.Дупница, общ.Дупница,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ), съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.

                 При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

                 Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, “БТК”АД,  преди внасяне в община Дупница за процедиране. 

               Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая № 7, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка