АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство
Съобщаване на Решение № 55 от Протокол № 4 от заседание на Об.С Дупница от 05.05.2020 год. за поставянето на Паметник – символ на историята на Дупнишкото поделение и Морена с надпис в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – За обществено и делово обслужване, кв. 1913 по регулационния план на гр. Дупница
29.05.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 55 от Протокол № 4 от заседание на Об.С Дупница от 05.05.2020 год. е разрешено поставянето на Паметник – символ на историята на Дупнишкото поделение и Морена с надпис в знак на благодарност на служилите там офицери, сержанти, войници и военни служители в периода 1904 год. до 1998 год. в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – За обществено и делово обслужване, кв. 1913 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен с Решение № 14 от Протокол № 3/09.12.2011 год. на Общински съвет – гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.30.3 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК) в общински имот, свързан с тези събития.
Потърсете в сайта
Деловодна справка