Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 71, 72, 73, 77 и № 78 / 26.06.2020 г. на Общински съвет Дупница/